Afbeelding: The Duke Business Club

Cao Golfbranche

Collectieve Arbeidsovereenkomst Golfbranche

De Collectieve Arbeidsovereenkomst voor de Golfbranche vormt een belangrijke document voor golfbanen en -clubs voor een goed werkgeverschap. In de cao zijn onder andere afspraken vastgelegd voor wederzijdse verplichtingen van werkgever en werknemer, bepalingen rondom dienstverbanden, het pensioen en rechten als vakbondslid.

Om te komen tot een nieuw en bestendig loongebouw zetten we een eerste stap in deze cao
en gaan hier gedurende de looptijd op voortbouwen. Hiervoor maken wij verschillende
afspraken:

  • Vergroten perspectief in de schalen
  • Verhoging periodieke stap
  • Individuele loonsverhoging

Het resultaat van de onderhandelingen leest u in dit verslag.

Stichting Sociaal Fonds Golfbranche

Bij de totstandkoming van de cao was ook de Stichting Sociaal Fonds Golfbranche nauw betrokken. Deze stichting heeft als doel om, conform de bepalingen van hun statuten en reglementen, het functioneren van de golfbranche te bevorderen. Dit doen zij door het geheel of gedeeltelijk financieren of subsidiëren van activiteiten. De stichting heeft geen winstoogmerk.

Georganiseerd Overleg Golfbranche

Het Georganiseerd Overleg Golfbranche (GOG) kan schriftelijk ontheffing geven van bepalingen van de cao. Zo’n ontheffing wordt verleend voor bepaalde tijd; gelijk aan de looptijd van de betreffende cao plus drie maanden, tenzij in het ontheffingsbesluit anders is overeengekomen. Een ontheffingsverzoek moet schriftelijk worden gedaan en worden gemotiveerd met redenen. Het verzoek om ontheffing kan op elk moment ingediend worden.

Het GOG bestaat uit 4 personen waarvan 2 leden zijn benoemd door de NVG en 2 leden door de vakbonden.