Privacy Statement

De NVG (Nederlandse Vereniging van Golfaccommodaties) hecht veel waarde aan de bescherming van je persoonsgegevens.

Dit Privacy Statement beschrijft waarom en hoe wij persoonsgegevens verzamelen en gebruiken en biedt informatie over de rechten van personen. Het is van toepassing op persoonsgegevens die aan ons worden verstrekt, zowel door individuen zelf als door derden, zoals ondernemingen en instellingen die van onze diensten gebruik maken en ons in dat kader gegevens over hun werknemers of zakelijke relaties verstrekken. Wij kunnen persoonsgegevens die aan ons zijn verstrekt gebruiken voor elk van de doeleinden die worden beschreven in dit Privacy Statement of zoals anderszins aangegeven op het moment van verzamelen.

Definities

In dit Privacy Statement gelden de volgende definities:

“NVG” (en “wij”, “ons” of “onze”) verwijst naar Nederlandse Vereniging van Golfaccommodaties gevestigd in Wijdewormer voor zover we:

(1) een contracterende partij zijn voor het aanbieden of ontvangen van diensten,

(2) een vacature hebben geplaatst waarvoor je solliciteert, of

(3) met wie je een rol of relatie hebt.

Toepasselijke wet- en regelgeving: alle internationale, Europeesrechtelijke, nationale, regionale of lokale wet- en regelgeving, verordeningen, verdragen, besluiten, statuten, vonnissen, gerechtelijke bevelen, gedragscodes, richtsnoeren of welk ander vereiste van enige relevante overheidsinstelling of toezichthouder, voor zover geldend en toepasselijk in Nederland.

Begrippen en toepassingen

Begrippen in dit Privacy Statement (zoals “persoonsgegevens” en “verwerken”) hebben, in welke vervoeging dan ook, de betekenis zoals bedoeld in de Toepasselijke wet- en regelgeving. Daarnaast hebben de bovenstaande woorden de betekenis zoals beschreven in dit Privacy Statement.

Dit Privacy Statement is van toepassing op de NVG en op de volgende NVG-website: www.nvg-golf.nl

Dit Privacy Statement is dan ook alleen van toepassing op de door de NVG beheerde website en is niet van toepassing op andere websites die mogelijk aan de www.nvg-golf.nl website zijn gekoppeld. We raden je aan de privacy statements van elk van deze andere websites zorgvuldig te lezen voordat je persoonsgegevens verstrekt.

In dit Privacy Statement willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Wij doen er alles aan om jouw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. De NVG houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:
– Je persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit Privacy Statement;
– Verwerking van je persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
– Vragen om je uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van je persoonsgegevens;
– Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van jouw persoonsgegevens gewaarborgd is;
– Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
– Op de hoogte zijn van je rechten omtrent je persoonsgegevens, je hierop willen wijzen en deze respecteren.

Als NVG zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van jouw persoonsgegevens. Indien je na het doornemen van ons Privacy Statement, of in algemenere zin, vragen hebt hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens onder aan deze pagina.

Verwerking van persoonsgegevens van leden, klanten of leveranciers

Persoonsgegevens van leden, klanten of leveranciers worden door de NVG verwerkt ten behoeve van de volgende doelstellingen:
– Administratieve doeleinde;
– Communicatie over de opdracht en/of uitnodigingen;
– Het uitvoering geven aan of het uitgeven van een opdracht.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:
– De overeengekomen opdracht en/of (lidmaatschap)overeenkomst;

Voor de bovenstaande doelstellingen kan de NVG de volgende persoonsgegevens van je vragen:
– Naam;
– Adres;
– (Zakelijk) Telefoonnummer;
– (Zakelijk) E-mailadres;

Jouw persoonsgegevens worden door de NVG opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerkingen voor de periode:
– Gedurende de looptijd van de overeenkomst en daarna alleen in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar.

Verwerking van persoonsgegevens van nieuwsbrief abonnees

Persoonsgegevens van nieuwsbrief abonnees worden door de NVG verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling:
– Het informeren van de persoon d.m.v. nieuwsuitingen.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:
– Het inschrijvingsformulier nieuwsbrief;

Voor de bovenstaande doelstelling kan de NVG de volgende persoonsgegevens van je vragen:
– Naam;
– E-mailadres.

Jouw persoonsgegevens worden door de NVG opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerkingen voor de periode:
– Gedurende de periode dat men aangemeld is.

Verwerking van persoonsgegevens van prospect, stakeholder-/lobbycontacten en/of geïnteresseerde

Persoonsgegevens van prospect, stakeholder-/lobbycontacten en/of geïnteresseerde worden door de NVG verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling:
– Informatieverstrekking in de vorm van nieuwsbrieven en/of gerichte contacten.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:
– Mondelinge toestemming, afgifte visitekaartje en/of via koppeling op LinkedIn;

Voor de bovenstaande doelstelling kan de NVG de volgende persoonsgegevens van je vragen:
– Naam;
– Telefoonnummer;
– E-mailadres.

Jouw persoonsgegevens worden door de NVG opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerkingen voor de periode:
– Gedurende de periode dat men gezien wordt als een prospect, stakeholder-/lobbycontacten en/of geïnteresseerde.

Binnen de Europese Unie

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de Europese Unie.

Minderjarigen

Wij verwerken alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jonger dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

Bewaartermijn

De NVG bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

Beveiliging

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van je te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen;
– Alle personen die namens de NVG van je gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.
– We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;
– We pseudonimiseren en zorgen voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is;
– Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;
– We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen;
– Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

Rechten omtrent je gegevens

Je hebt recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van je ontvangen hebben. Tevens kun je bezwaar maken tegen de verwerking van je persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heb je het recht om de door jou verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan jezelf of in opdracht direct aan een andere partij. Wij kunnen je vragen om je te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

Mogen wij jouw persoonsgegevens verwerken op basis van een door jou gegeven toestemming hiertoe, dan heb je altijd het recht deze toestemming in te trekken.

Klachten

Mocht je een klacht hebben over de verwerking van je persoonsgegevens dan vragen wij je hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. Je hebt altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

Als je naar aanleiding van ons Privacy Statement nog vragen of opmerkingen hebt, neem dan contact met ons op!