Disclaimer

Deze website komt tot stand onder verantwoordelijkheid van de Nederlandse Vereniging van Golfaccommodaties (NVG). De NVG streeft ernaar om deze website zo actueel, toegankelijk, correct en compleet mogelijk te maken en te houden. Het is echter mogelijk dat de inhoud van onze website toch verouderd, onvolledig en/of onjuist is.

Aan de inhoud van onze website kunnen dan ook geen rechten, onder welke benaming dan ook, worden ontleend. Hieronder valt onder meer, maar niet uitsluitend, het inbreuk plegen op auteursrechtelijk beschermde werk(en) of het anderszins in strijd handelen met de intellectuele eigendomsrechten van derden.

Informatie derden

De NVG behoudt zich dan ook het recht voor om de eventuele door derden aangeboden informatie te wijzigingen en/of te verwijderen, indien de door derden aangeboden of reeds geplaatste informatie in strijd is met de wet, de belangen van overige internetgebruikers en andere derden.

De NVG kan niet aansprakelijk worden gehouden voor schade die voortvloeit uit het gebruik, op welke wijze dan ook, van de site of van de aangeboden informatie op deze site en evenmin voor het goed functioneren van de website. Het is mogelijk dat via onze website toegang wordt geboden tot websites en/of informatiebronnen die door derden worden onderhouden/ter beschikking worden gesteld, de NVG kan evenmin aansprakelijk worden gehouden voor de schade die voortvloeit uit het gebruik, op welke wijze dan ook, van deze websites en/of pagina’s en van de informatie die daarop staat. De juridische informatie op de website is van algemene aard en kan niet worden beschouwd als een vervanging van juridisch advies.

Prijzen en kortingen

Voor de prijzen en kortingen die op onze website staan, geldt dat wij streven naar een zo zorgvuldig mogelijke weergave van de bedoelde prijzen en kortingen. Fouten die daarbij ontstaan en herkenbaar zijn als programmeer dan wel typefouten, vormen nooit een aanleiding om een contract dan wel overeenkomst met de NVG te mogen claimen of te veronderstellen.

Auteursrecht

De NVG behoudt zich nadrukkelijk het auteursrecht voor van de op onze website verstrekte informatie, waaronder tevens grafische voorstellingen, fotomaterialen, beeldmerken en logos worden begrepen. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de NVG is het niet toegestaan enige op onze website verstrekte informatie openbaar te maken en/of te vermenigvuldigen op welke wijze dan ook en/of op te slaan in een geautomatiseerd gegevensbestand en/of te verspreiden.